Güncel KonularYazarın yeri

BEYOĞLU BELEDİYESİ’NDEN TAŞINMAZ SATIŞI

Beyoğlu Belediyesi’ne ait taşınmaz kapalı ihale usülü teklif ile satışa çıkarılacağına dair ilan bugün ki resmi gazetede yayımlandı. İhaleye katılım şartları ve detayları yazımızın devamında yer almaktadır.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Beyoğlu Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ihale edilecektir.

1 – İdarenin

a) Adresi : Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Cad. No: 121 34430 BEYOĞLU/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 212 444 01 60 – 212 293 76 30 c) Elektronik Posta Adresi : satinalma2@beyoglu.bel.tr

2 – Taşınmaza Ait Bilgiler İlçesi : Beyoğlu Adres : Ömer Avni Mah. Canfeda Çıkmazı-Karun Çıkmazı Sok. Beyoğlu/İSTANBUL Pafta/Ada/Parsel : 84 Pafta – 1486 Ada – 79 Parsel Yüzölçümü : 234.00 m2 İdare Payı : Tam Niteliği : Ahırı Olan Bahçeli Ev vasıflı olup, mevcut durumu ARSA’dır.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer : Beyoğlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No: 121 BEYOĞLU/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 12.03.2019 Salı Günü, Saat 10:00

c) Muhammen Bedeli : 6.350.000,00.- TL

d) Geçici Teminat Bedeli : 190.500,00 TL (Muhammen bedelin %3’ü dür.)

e) Ödeme Şekli : Peşin

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Gerçek kişilerden istenen evraklar

4.1.1. Nüfus Cüzdanı Sureti veya T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”,

4.1.2. Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair İkametgâh Belgesi,

4.1.3. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,

4.1.4. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

4.1.5. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

4.1.6. Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),

4.1.7. Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi

4.2. Tüzel kişilerden istenen evraklar

4.2.1. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi,

4.2.2. Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi,

4.2.3. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,

4.2.4. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

4.2.5. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

4.2.6. Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),

4.2.7. Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

4.2.8. Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

4.3. Şartnamenin satın aldığına dair makbuz.

5 – İhaleye Katılma Şartları: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. İhaleye, söz konusu ihale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir.

6 – İhaleye Katılamayacaklar: İhaleye katılma şartlarını taşımayan ve aynı Kanunun 6. maddesi uyarınca ihaleye katılması Kanunen mümkün bulunmayan veya kanunlardaki hükümler gereğince kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ile Türkiye’de ilgili mevzuat uyarınca gayrimenkul edinmesi mümkün bulunmayan yabancı istekliler ihaleye katılamazlar.

7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL (bintürklirası) karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği (Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No: 50 (IMP Altı) Beyoğlu/İSTANBUL) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye katılacak olan istekli ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden önce Beyoğlu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden sicil (Unvan, vergi no, tebligat adresi, telefon, fax, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır.

7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen ve Kararlar Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

İHALEYE KONU TAŞINMAZIN KONUMU
Kaynak
27.02.2019 Tarihli Resmi Gazete
Etiketler
Daha Fazla Göster

İbrahim SARAÇOĞLU

İstanbul doğumlu .İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 2006 Yılında Sakarya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Halen Anadolu üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde eğitimine devam etmektedir. Turizm alanında 2008 yılına kadar çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2009 yılı itibariyle kamu kurumlarında Vergi alanında çalışma hayatına devam eden yazarımız 2012 ve 2013 yıllarında bankacılık alanında bir dönem aktif çalışmıştır. 2013 yılından itibaren kamu kurumunda görev yapmaya devam etmektedir. Bankacılık ve Kamu Mevzuatı alanında çeşitli sertifikalar ve eğitimler alan yazarımız, eğitimlerine devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı